Abstract - Tracheobronchial Foreign Bodies Aspirations in Adults: A 25-Years Experience
< Back
[PDF]
Bayram Altuntaş, Yener Aydın, Atilla Eroglu
ABSTRACT
Objective: The incidence of tracheobronchial aspirations of foreign bodies in adults is lower than in children. In this article, we aimed to present our experience in tracheobronchial aspiration of foreign bodies in adults during 25-years. Methods: From January 1990 to January 2015, 122 patients older than 16 years with suspected tracheobronchial aspiration of foreign body were included in this study. Patients’ data cards were retrospectively assessed according to age, gender, clinical symptoms and physical examination findings, localization and type of foreign body, radiologic findings and therapeutic options. Results: Ninety-six of the patients were female (78.7%) and 26 were male (21.3%). The age range was 17-70 years and mean age was 30.3 years. Rigid bronchoscopy was performed in all patients. Foreign bodies were seen in 112 patients (91.8%). Foreign bodies were extracted by rigid bronchoscopy in 109 patients. Thoracotomy and pneumotomy were performed in the remaining 3 patients. The most common foreign body was pin (83%). The chief symptom was cough (100%). The most common anatomic location of foreign bodies was right bronchial system (60.7%). The main radiologic finding was radiopaque image of the related foreign body (88.4%). Right lower lobectomy was performed in two patients because of bronchiectasis. Conclusion: If tracheobronchial aspirations of foreign bodies are not treated in early period, irreversible and suppurative lung diseases may occur as results of aspirations in later years. The education of societies about this subject is principal precaution in reducing the frequency of tracheobronchial aspirations of foreign bodies.
Key words: Bronchoscopy, foreign body, atelectasis
 
Yetişkinlerde Yabancı Cisim Aspirasyonları: 25 Yıllık Bir Tecrübe Yetişkinlerde Yabancı Cisim Aspirasyonları
ÖZET
Amaç: Trakeobronşiyal yabancı cisim aspirasyonlarının insidansı yetişkinlerde çocuklardan daha düşüktür. Bu çalışmada biz, 25 yıllık dönemde yetişkinlerde trakeobronşiyal yabancı cisim aspirasyonları hakkında tecrübelerimizi sunmayı amaçladık. Yöntem: Ocak 1990 yılından Ocak 2015 yılına kadar, 16 yaşından büyük şüpheli yabancı cisim aspirasyonlu 122 hasta bu çalışmaya dahil edildi. Hasta kartları, retrospektif olarak yaş, cinsiyet, klinik semptom ve fizik muayene bulguları, yabancı cismin lokalizasyonu, radyolojik bulgular ve tedavi yöntemlerine göre değerlendirildi. Bulgular: Hastaların 96’sı bayan (%78.7) ve 26’sı erkekti (%21.3). Yaş aralığı 17-70 yıl ve ortalama yaş 30.3 yıldı. Tüm hastalara rijid bronkoskopi yapıldı. Yüz on iki hastada yabancı cisim bulundu (%91.8). Yüz dokuz hastada yabancı cisim rijid bronkoskopiyle çıkarıldı. Kalan üç hastada torakotomi ve pnömotomi yapıldı. En sık yabancı cisim turban iğnesiydi (%83). Ana semptom öksürüktü (%100). Yabancı cisimlerin en sık lokalizasyonu sağ bronşiyal sistemdi (%60.7). En sık radyolojik bulgu ilgili yabancı cismin radyoopak görüntüsüydü (%88.4). Bronşektaziden dolayı 2 hastaya lobektomi yapıldı. Sonuç: Trakeobronşiyal yabancı cisim aspirasyonları, eğer erken dönemde tedavi edilmezlerse, daha sonraki yıllarda aspirasyonun bir sonucu olarak kalıcı ve süpüratif akciğer hastalıkları meydana gelebilir. Toplumların bu konu hakkında eğitimi, trakeobronşiyal yabancı cisim aspirasyonlarının sıklığını azaltmada esas önlemdir.
Anahtar kelimeler: Bronkoskopi, yabancı cisim, atelektazi
Volume 13, Number 2 (2016)

The journal is currently indexed/included in Emerging Sources Citation IndexCrossRefBioline International, Chemical Abstracts Service, CINAHL Information System, EBSCO, Swets Information Services, Index Copernicus, SCOPUS, EMBASE, Turkiye Citation Index and TUBITAK ULAKBIM Turkish Medical Database.

  • Journal Search - IP & Science - Thomson Reuters
  • SCImago Journal & Country Rank
  • Turk Medline
  • Crossref
  • Scopus
  • Ulakbim
  • Türkiye Atıf Dizini
  • EBSCO
Other Journals