Abstract - Neutrophil/Lymphocyte Ratio and Platelet/Lymphocyte Ratio in Fibromyalgia
< Back
[PDF]
Erdem İlgün, Ömer Akyürek, Ali osman Kalkan, Fethi Demir, Mehmet Demirayak, Mustafa Bilgi
ABSTRACT
Objective: We aimed at contributing to the understanding of the pathophysiology of Fibromyalgia (FM) by measuring neutrophil/lymphocyte ratio (NLR) and platelet/lymphocyte ratio (PLR), which are the systemic inflammatory response (SIR) markers in patients with fibromyalgia. Method: The study population consisted of 70 patients newly diagnosed with FM (mean (SD) age: 43.9 (±9.8) years, 80% were female) and 52 healthy volunteers (mean (SD) age: 43.4 (±10.4) years, 76.9% were female). American College of Rheumatology-ACR 1990 criteria regarding the evaluation of widespread pain and tender points were used for the diagnosis of FM. Demographic characteristics, anthropometrics and laboratory findings were used to make comparisons between patient and control groups. Results: PLR was 128.0 (±40.2) in the patient group while it was 110.5 (±33.6) in the control group and the difference was found to be significant (p=0.03). NLR was similar in both groups. The tender point count was significantly higher in the patient group (p<0.001) whereas there was a negative correlation between the tender point count and the lymphocyte count (r= -0.200; p=0.020) and a strong positive correlation with PLR (r=0.022; p=0.001). Conclusion: Our findings indicate that NLR levels were similar in both groups while the PLR values of the FM patients were found to be significantly higher than those of the control group and there was a positive correlation between PLR and the tender point count.
Key words: Fibromyalgia, neutrophil/lymphocyte ratio, platelet/lymphocyte ratio
 
Fibromiyaljide nötrofil/lenfosit oranı ve platelet/lenfosit oranı 
ÖZET
Amaç: Fibromiyalji (FM) hastalarında sistemik inflamatuar cevap markırı (SIR) olan nötrofil/lenfosit oranı (NLR) ve platelet/lenfosit oranı (PLR) ölçerek hastalığın patofizyolojisinin anlaşılmasına katkıda bulunmayı amaçladık. Yöntem: Çalışma populasyonu 70 yeni tanı FM hastası (ortalama (SD) yaş: 43.9±9.8 yıl, 80% bayan) ve 52 sağlıklı gönüllü (ortalama (SD) yaş: 43.4±10.4 yıl, 76.9% bayan). FM tanısında, yaygın ağrı ve hassas nokta değerlendirmesini içeren Amerikan Romatoloji Birliği (American College of Rheumatology-ACR) 1990 kriterleri kullanıldı. Her iki grup demografik karekterler antropometik ve labovatuar bulguları yönünden karşılaştırıldı.  Bulgular: PLR hasta grupta 128.0±40.2 iken kontrol grubunda 110.5±33.6 ölçüldü ve fark istatiksel olarak anlamlı bulundu (p=0.03). NLR her iki grupta benzer düzeydeydi. Hassas nokta sayısı hasta grubta anlamlı derecede yüksek iken (p<0.001) hassas nokta sayısı ile lenfosit seviyesi arasında negatif korelasyon (r= -0.200; p=0.020) ve PLR ile kuvvetli pozitif korelasyon saptandı (r=0.022; p=0.001). Sonuç: Bizim bulgularımıza göre her iki grupta NLR değerleri benzerken FM hastalarında PLR değeri kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek bulundu ve PLR ile hassas nokta sayısı arasında pozitif korelasyon mevcuttu.
Anahtar kelimeler: Fibromiyalji, nötrofil/lenfosit oranı, platelet/lenfosit oranı

 

Volume 13, Number 2 (2016)

The journal is currently indexed/included in Emerging Sources Citation IndexCrossRefBioline International, Chemical Abstracts Service, CINAHL Information System, EBSCO, Swets Information Services, Index Copernicus, SCOPUS, EMBASE, Turkiye Citation Index and TUBITAK ULAKBIM Turkish Medical Database.

  • Journal Search - IP & Science - Thomson Reuters
  • SCImago Journal & Country Rank
  • Turk Medline
  • Crossref
  • Scopus
  • Ulakbim
  • Türkiye Atıf Dizini
  • EBSCO
Other Journals