Abstract - Activity-Based Costing Management and Hospital Cost in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease
< Back
[PDF]
Mediha Gonenc Ortakoylu, Sedat Altın, Ayse Bahadır, Halide Nur Urer, Ayse Filiz Kosar, Ali Coskun
ABSTRACT
Objective: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD), one of the most important causes of morbidity and mortality worldwide, is an important economic burden due to hospitalizations, incapacity to work, and disability. The present study aimed to demonstrate one-year activity-based costing of services provided by service-providing centers of Yedikule Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, which provides services for a wide region, and to present the share of COPD in this cost. Method: Income and expense cost sheets of the year 2011 of the hospital was reviewed. The activity-based costing system was used for calculations. After the identification of the main service centers's expenses of the hospital,the annual expenditure of each unit was calculated. The cost of COPD patients was calculated based on the expenditures of the units caring for COPD patients. The cost per unit of services like radiography, laboratory and pulmonary function tests was calculated and added to the cost of COPD patients.Results: Annual cost according to the activity-based costing system was found to be 3,839,788.32 US Dollars ($) for COPD patients examined and treated as inpatient (2,531,290.9 $ ) , or at emergency room (586,170.7 $) , or at respiratory intensive care unit (419,282.11$) , or at polyclinics (303,044.5 . It accounted for 19.5% of one-year hospital cost (total annual hospital cost was 20,055,400.8 US Dollars). Conclusion: The rising economic burden of COPD corralates with acute exacerbations. As COPD is a high-cost disease, measures should be of priority to reduce economic burden of the disease.
Key words: Chronic obstructive pulmonary disease, activity-based costing, cost, economic burden
 
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Olan Hastaların Faaliyet tabanlı Maliyet Yöntemi ile Hastane Maliyeti
ÖZET
Amaç: Tüm dünyada dünya çapında en önemli hastalık ve ölüm nedenlerinden biri olan kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), aynı zamanda hastaneye yatışlar, iş göremezlik ve disabilite gibi nedenlerle önemli bir ekonomik yüktür. Çalışmamızda geniş bir bölgeye hizmet veren Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesinin, hizmet üreten merkezlerinin ürettikleri hizmetlere göre bir yıllık faaliyet tabanlı maliyeti ve KOAH’ın payının gösterilmesi hedeflenmiştir. Yöntem: Hastanenin 2011 yılı gelir ve gider kayıtları incelendi.Hesaplamalar için faaliyet tabanlı maliyet sistemi kullanıldı.Hastanenin esas hizmet merkezleri belirlendikten sonra her bir bölümün yıllık gideri hesaplandı.KOAH’lı hastaların maliyeti Koah hastalarının bakımını yapan ünitelerin giderlerine göre hesaplandı.Radyoloji, laboratuar ve solunum fonksiyon testi gibi her servisin maliyeti hesaplanarak KOAH’lı hastaların maliyetine ilave edildi. Bulgular: Bir yıl içinde yatarak (2,531,290.9 $ ), acil serviste (586,170.7 $), solunum yoğun bakımda (419,282.11$) ve polikliniklerde (303,044.5 ) tetkik ve tedavi edilen KOAH’lı hastaların faaliyet tabanlı maliyetleme sistemine göre yıllık maliyeti 3.839.788,32 $ bulunmuştur. Bu da bir yıllık hastane maliyetinin %19,5’i (yıllık hastane maliyeti 20,055,400.8 US Dollars) olarak hesaplanmıştır. Sonuç: KOAH’ın ekonomik yükünün artışı alevlenmelerle koreledir.Yüksek maliyetli bir hastalık olan KOAH’ta; hastalığın ekonomik yükünü azaltmak için, önlemler öncelikli olmalıdır.
Anahtar kelimeler: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, faaliyet tabanlı maliyet, maliyet, ekonomik yük
Volume 13, Number 2 (2016)

The journal is currently indexed/included in Emerging Sources Citation IndexCrossRefBioline International, Chemical Abstracts Service, CINAHL Information System, EBSCO, Swets Information Services, Index Copernicus, SCOPUS, EMBASE, Turkiye Citation Index and TUBITAK ULAKBIM Turkish Medical Database.

  • Journal Search - IP & Science - Thomson Reuters
  • SCImago Journal & Country Rank
  • Turk Medline
  • Crossref
  • Scopus
  • Ulakbim
  • Türkiye Atıf Dizini
  • EBSCO
Other Journals