Abstract - Costs and Outcomes of Patients with Prolonged Stays in an Intensive Care Unit
< Back
[PDF]
Isil Kose, Ciler Zincircioglu, Yasemin Kilic Ozturk, Nimet Senoglu, Riza Hakan Erbay
ABSTRACT
Objective: To determine the characteristics and outcomes of patients with prolonged stay in a tertiary-care ICU. Method: Electronic database records of patients 18 years or older and hospitalized in the ICU from March 2010 to March 2013 were enrolled. Age, gender, main reason for ICU admission, length of mechanical ventilation and ICU stay, in-hospital and one year mortality were noted. Results: The records of 1,908 patients from their initial ICU stays were analyzed. The mean Length Of Stay (LOS) for patients with a LOS≥ 28 days (n: 215) was 85.6±81.9 days. The main disease category necessitating prolonged stays was neurologic disorders according to the diagnosis by the admission to ICU, while the main disease category necessitating a LOS< 28 days stays was elective surgery. Among the prolonged stay patients, 37 (17.2%) were alive one year post-discharge and only 13 (6%) were living independently. Conclusion: Patients with a prolonged ICU stay constituted a small percentage of all ICU admissions but they proportionally used many more ICU bed days than short-stay patients. The mortality of prolonged ICU stay patients was very high. Very few survivors were living independently at one year. Thus, development of intermediate care units, palliative care and home care services are emerging necessities, to decrease the LOS in ICUs.
Key words: Intensive Care, Length of Stay, Survival, Palliative Care
 
Yoğun Bakımda Uzun Süre Yatan Hastaların Özellikleri ve Sonuçları
ÖZET
Amaç: Üçüncü düzey bir yoğun bakımda uzun süre yatan hastaların özellik ve sonuçlarının belirlenmesi. Yöntem: Mart 2010-Mart 2013 tarihleri arasında yoğun bakım ünitesinde yatan 18 yaşından büyük hastaların elektronik ortamdaki kayıtları incelendi. Hastaların yaş, cinsiyet, yoğun bakıma yatış nedenleri, mekanik ventilasyon ve yoğun bakım kalış süreleri, ayrıca hastane ve bir yıllık mortaliteleri kaydedildi. Bulgular: 1908 hastanın kayıtları, yoğun bakıma ilk yatışlarından itibaren incelendi. 28 günden uzun yatan hastalar için (n:215) ortalama yatış süresi 85.6±81.9 gün bulundu. Uzamış yatış sürelerine gerek duyan hastalarda yatış tanısı en sık nörolojik bozukluklar iken kısa yatış süreleri için tanı en çok elektif cerrahi idi. Uzun süre yatan hastaların 37'sinin (%17.2) 1 yıl sonunda hayatta kaldığı ve yalnızca 13'ünün (%6) bağımsız yaşayabildiği saptandı. Sonuç: Yoğun bakımda uzun yatan hastalar tüm yatışların küçük bir bölümünü oluştursa da kısa yatan hastalara göre daha fazla toplam yatak gününe neden olurlar. Aynı zamanda bu hastaların ölüm oranı da çok yüksektir. Bir yıl sonunda çok az sayıda hasta bağımsız yaşayabilmektedir. Ülkemizde ara bakım ünitelerinin, palyatif ve evde bakım hizmetlerinin geliştirilmesi yoğun bakım ünitelerinde uzun kalış sürelerini kısaltabilecek acil gereksinimlerdir.
Anahtar kelimeler: Yoğun Bakım, Yatış Süresi, Sağkalım, Palyatif Bakım
Volume 13, Number 2 (2016)

The journal is currently indexed/included in Emerging Sources Citation IndexCrossRefBioline International, Chemical Abstracts Service, CINAHL Information System, EBSCO, Swets Information Services, Index Copernicus, SCOPUS, EMBASE, Turkiye Citation Index and TUBITAK ULAKBIM Turkish Medical Database.

  • Journal Search - IP & Science - Thomson Reuters
  • SCImago Journal & Country Rank
  • Turk Medline
  • Crossref
  • Scopus
  • Ulakbim
  • Türkiye Atıf Dizini
  • EBSCO
Other Journals