Abstract - The Predictive Role of Neutrophil to Lymphocyte Ratio in Chronic Obstructive Pulmonary Disease
< Back
[PDF]
Bulent Bilir, Nejat Altintas, Murat Aydin, Mustafa Oran, Savas Ozsu, Umit Tutar
ABSTRACT
Objective: Recently neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR) -the level of neutrophil reflecting the severity of inflammation and lymphocyte occurring after physiological stress has been gaining popularity, which was, along with other inflammatory markers, commonly accepted as an accurate marker of the inflammatory status.In this multi-centered study, an early, rapid, and low-cost diagnosis method was investigated. To this end, the correlation between chronic obstructive pulmonary disease and inflammation was planned to be utilized and whether neutrophil-to-lymphocyte ratio can be used as a valid tool in the diagnosis of acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease was investigated. Method: We retrospectively enrolled the 467 patients. Control group included sex and age-matched healthy people.C-Reactive protein, forced expiratory volume-1, forced vital capacity, complete blood count and clinical data A receiver-operating characteristic curve analysis was performed to determine the best cut-off value of N/L ratio and C-Reaktif protein to predict the exacerbation. Two-sided p values <0.05 were considered statistically significant. Results: By spearman analysis, there was a strong correlation between.C-Reactive protein and N/L ratio in both stable group (r=0.436, p<0.001) and exacerbation group (r=0.534, p=0.001). Conclusion: Neutrophil/lymphocyte ratio may bea useful predictor of inflammation in chronic obstructive pulmonary disease and acute exacarbation of chronic obstructive pulmonary disease patients.
Key words: Acute exacerbation, chronic obstructive pulmonary disease, neutrophil-to-lymphocyte ratio.    
 
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Nötrofil-Lenfosit Oranının Öngörücü Rolü
ÖZET
Son zamanlarda “nötrofil-lenfosit oranı (NLR)” denen,  inflamasyon ciddiyetini yansıtan nötrofil ile fizyolojik strese bağlı olarak değişen lenfositin oranlanmasından elde edilen belirteç popülerlik kazanmakta olup diğer inflamatuvar belirteçlerle birlikte inflamatuvar durumun gerçek bir göstergesi olarak kabul edilir. Bu çok merkezli çalışmada, erken, hızlı, düşük maliyetli bir teşhis yöntemi araştırıldı. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı ile inflamasyon arasındaki korelasyonun kullanımı planlandı ve kronik obstrüktif akciğer hastalığının akut alevlenmelerinin teşhisinde nötrofil-lenfosit oranının doğru bir araç olarak kullanılabilirliği araştırıldı. Yöntem: Retrospektif olarak 467 vaka alındı. Sağlıklı kontrol grubu yaş ve cinsiyet açısından benzerdi.  C-reaktif protein, forse ekspiratuvar volüm-1, forse vital kapasite ve tam kan sayımı yapıldı. Nötrofil-lenfosit oranı ve C-reaktif proteinin alevlenmeyi gösterebilecek en iyi sınır değerini bulmak üzere  işlem karakteristiği (ROC) eğrisi analizi yapıldı. Bulgular: İki-taraflı p değerinin 0,05’in altında olması istatistiki olarak anlamlı kabul edildi. Spearman analizi sonucunda, C-reaktif protein ile nötrofil-lenfosit oranı arasında hem stabil (r=0.436, p<0.001) hem de alevlenme (r=0.534, p=0.001) grubunda kuvvetli bir ilişki bulundu. Sonuç: Nötrofil-lenfosit oranı, kronik obstrüktif akciğer hastalığı vakalarında inflamasyonun ve akut  alevlenmenin iyi bir göstergesi olabilir.
Anahtar kelimeler: Akut alevlenme, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, nötrofil lenfosit oranı.

 

Volume 13, Number 2 (2016)

The journal is currently indexed/included in Emerging Sources Citation IndexCrossRefBioline International, Chemical Abstracts Service, CINAHL Information System, EBSCO, Swets Information Services, Index Copernicus, SCOPUS, EMBASE, Turkiye Citation Index and TUBITAK ULAKBIM Turkish Medical Database.

  • Journal Search - IP & Science - Thomson Reuters
  • SCImago Journal & Country Rank
  • Turk Medline
  • Crossref
  • Scopus
  • Ulakbim
  • Türkiye Atıf Dizini
  • EBSCO
Other Journals