Abstract - In the Absence of Co-Morbidities Mean Platelet Volume is not a Severity Indicator in OSAS
< Back
[PDF]
Özgür Bilgin Topçuoğlu, Gülgün Çetintaş Afşar, Sema Saraç, Özlem Oruç, Tülin Kuyucu
ABSTRACT
Objective: To evaluate the relationship of mean platelet volume and OSAS severity, in OSAS patients without any vascular risk factors and co-morbidites. Method: The patients files and polysomnographies of OSAS patients who admitted to sleep laboratory between January 1st 2011 and April 1st 2012 have been retrospectively evaluated. Inclusion criteria are to have no vascular risk factors and no co-morbidities, to be a non-smoker, to be older than 18 years of age and not be taking any medications. Patients have been grouped as severe and non-severe OSAS according to their apne- hypopne indices. Mean platelet volume (MPV) of patients in the two groups have been compared. Results: Among 81 patients who met the inclusion criteria, 39.6% of the patients had severe OSAS while 60.4% had non-severe OSAS. MPV in the severe group was 9.05+0.89 (fL), while it was 9.00+0.82 (fL) in the non-severe group. The difference of MPV between two groups was not significant (p:0.800). Conclusion: Controversially with the former studies which declared higher MPV in severe OSAS, our study concludes that when all other risk factors are excluded MPV is not an indicator of severity in OSAS.
Key words: OSAS, mean platelet volume, vascular risk factors
 
Ortalama Trombosit Hacmi Ek Hastalık Yokluğunda OSAS’ın Ağırlık Derecesi için Gösterge Değildir
ÖZET
Amaç: Herhangi bir vasküler risk faktörü ve ko-morbiditesi olmayan OSAS hastalarının ortalama trombosit hacmi ve OSAS şiddeti arasındaki ilişkiyi değerlendirmek. Yöntem: 1 Ocak 2011 ve 1 Nisan 2012 tarihleri arasında uyku laboratuvarına başvuran OSAS hastalarının hasta dosyaları ve polisomnografileri retrospektif olarak incelendi. Çalışmaya dahil edilme kriterleri 18 yaşından büyük olmak ve herhangi bir ilaç kullanmamak, hiçbir vasküler risk faktörü, hiçbir ko-morbiditesi olmamak ve sigara içicisi olmamaktır. Bulgular: Hastalar apne- hipopne endekslerine göre ağır ve ağır olmayan OSAS olarak gruplandırılmıştır. İki gruptaki hastaların ortalama trombosit hacmi (MPV) karşılaştırılmıştır. Dahil edilme kriterlerine uyan 81 hasta içinde; 60.4% hasta ağır olmayan OSAS’a sahipken, hastaların % 39.6’sında ağır OSAS vardı. Ağır olmayan grupta MPV 9.00 + 0.82 (fL) iken ağır OSAS grubunda MPV, 9.05 + 0.89 (fL) idi. İki grup arasında MPV farkı anlamlı değildi (p: 0.800). Sonuç: Ağır OSAS’ta MPV’nin daha yüksek olduğunu savunan önceki çalışmaların aksine bizim çalışmamız diğer tüm risk faktörleri dışlandığında MPV’nin OSAS şiddeti için bir gösterge olmadığı sonucuna varmaktadır.
Anahtar kelimeler: OSAS, ortalama trombosit hacmi, vaskuler risk faktörleri
Volume 13, Number 2 (2016)

The journal is currently indexed/included in Emerging Sources Citation IndexCrossRefBioline International, Chemical Abstracts Service, CINAHL Information System, EBSCO, Swets Information Services, Index Copernicus, SCOPUS, EMBASE, Turkiye Citation Index and TUBITAK ULAKBIM Turkish Medical Database.

  • Journal Search - IP & Science - Thomson Reuters
  • SCImago Journal & Country Rank
  • Turk Medline
  • Crossref
  • Scopus
  • Ulakbim
  • Türkiye Atıf Dizini
  • EBSCO
Other Journals