Abstract - Effect of Urtica Dioica against Doxorubicin-Induced Cardiotoxicity in Rats through Suppression of Histological Damage, Oxidative Stress and Lipid Peroxidation
< Back
[PDF]
Mustafa Erboga, Yeliz Bozdemir Donmez, Umit Sener, Zeynep Fidanol Erboga, Cevat Aktas, Mehmet Kanter
ABSTRACT
Objective: Doxorubicin (DOX) is a highly effective anti-cancer drug with limited clinical use due to its serious cardiotoxicity. Urtica dioica L. seeds (UD), have been widely used in folk medicine, particularly in the therapy for advanced cancer patients, possesses a potent anti-oxidant properties. The goal of present study was to investigate the cardioprotective effects of UD on DOX-induced cardiotoxicity. Method: The rats in the UD treated group were given intraperitoneally 2 ml/kg UD. To induce cardiotoxicity, 30 mg/kg DOX was injected intraperitoneally by a single dose and the rats were sacrificed after 48 h. Results: The present study revealed for the first time a protective role of UD against DOX-induced cardiotoxicity. UD therapy significantly protected against DOX-induced myocardial damage which was characterized by conduction abnormalities, vacuolization, inflammatory cell infiltration, hemorrhages, and myofibrillar disarrangement. As indicators of oxidative stress, DOX caused significantly increase lipid peroxidation and reduction in activities of antioxidant enzymes; superoxide dismutase, glutathione peroxidase, and catalase. UD treatment significantly attenuated DOX-induced oxidative injury. Conclusion: The present study showed that UD might be a suitable cardioprotector against toxic effects of DOX.
Key words: Doxorubicin, urtica dioica, cardiotoxicity, oxidative stress, rat
 
Urtica Dioica L.'nın Sıçanlarda Doksorubisine Bağlı Kardiyotosisitede Histolojik Hasar, Oksidatif Stress ve Lipid Peroksidasyon Bakılayıcı Etkileri
ÖZET
Amaç: Doksorubisin (DOX) son derece etkili bir anti-kanser ilacı olmasına karşın, klinik kullanımı ciddi kardiyotoksik etkiler nedeniyle sınırlı kalmaktadır. Urtica dioica L. tohumları (UD) geleneksel tıpta özellikle ileri evreli kanser hastalarının tedavisinde yaygın biçimde kullanılagelmiştir ve güçlü anti-oksidan özelliklere sahiptir. Bu çalışma UD’nin DOX’a bağlı gelişen kardiyotoksisite üzerindeki kardiyoprotektif etkilerini araştırmak amacıyla düzenlenmiştir. Yöntem: UD-tedavi grubundaki sıçanlara intraperitoneal yolla 2 ml/kg UD verilmiştir. Kardiyotoksisiteye yol açmak amacıyla, intraperitoneal yolla tek doz olarak 30 mg/kg DOX enjeksiyonu yapılmış ve sıçanlar 48 saat sonra sakrifiye edilmişlerdir. Bulgular: Bu çalışmada UD’nin DOX’a bağlı gelişen kardiyotoksisiteye karşı koruyucu rolü olduğu ilk kez gösterilmiştir. DOX kullanımından kaynaklanan ve ileti bozuklukları, vakuolizasyon, enflamatuvar hücre infiltrasyonu, hemoraji ve miyofibril düzeninde bozukluğa yol açan kardiyotoksisiteye karşı UD tedavisi önemli koruma sağlamıştır. Oksidatif stres göstergelerine bakıldığında, DOX tedavisinin anlamlı düzeyde lipid peroksidasyonu artışına ve antioksidan enzimlerin (süperoksid dismutaz, glutatyon peroksidaz ve katalaz) aktivitelerinde azalmaya neden olduğu görülmüştür. UD tedavisi DOX’a bağlı oksidatif hasarı da anlamlı ölçüde azaltmıştır. Sonuç: Bu çalışma UD’nin DOX’un toksik etkilerine karşı kalbi koruyucu etkilerde bulunabileceğini göstermiştir.
Anahtar kelimeler: Doksorubisin, urtica dioica, kardiyotoksite, oksidatif stres, sıçan
Volume 13, Number 2 (2016)

The journal is currently indexed/included in Emerging Sources Citation IndexCrossRefBioline International, Chemical Abstracts Service, CINAHL Information System, EBSCO, Swets Information Services, Index Copernicus, SCOPUS, EMBASE, Turkiye Citation Index and TUBITAK ULAKBIM Turkish Medical Database.

  • Journal Search - IP & Science - Thomson Reuters
  • SCImago Journal & Country Rank
  • Turk Medline
  • Crossref
  • Scopus
  • Ulakbim
  • Türkiye Atıf Dizini
  • EBSCO
Other Journals